Historie názvů našich místních komunikací:

Cementářská. Dříve název Barikádníků vznikl patrně po druhé světové válce, přesný původ tohoto názvu nebyl zjištěn, název byl patrně poplatný době, ve které vznikl. Ulice byla přejmenována v polovině 70.let minulého století po připojení Lochkova k Praze roku 1974 podle Radotínské cementárny či cesty, po které denně cementáři z obce za prací docházeli. Cementářská je jednou z nejstarších komunikací a původně hlavní přístupovou a příjezdní trasou z údolí namířenou osově kolmo k prvnímu sídlu – jádru obce.

Do Borovin. Místní obslužná ulice s původním názvem Řeporyjská dle směru k sídlu Řeporyje. Přejmenována opět v polovině 70.let po připojení Lochkova ku Praze. Je pojmenována podle svého směru k borovému lesu. Komunikace vznikla z původní cesty mezi pozemky polností.

K Celinám. Ulice se původně jmenovala k jezírku( či V jezírkách ), neboť k jezírku či drobné vodní ploše situované severně terénní prohlubní či zářezem pokračování Lochkovského údolí směřovala. Podle tohoto jezírka byla pojmenována i v polích izolovaná osada U Jezírka, která se nachází severně od Lochkova jako prostorově odloučená část Slivence. U Jezírka je starý pomístní název, který vznikl za první republiky.Vodní plocha byla v sedmdesátých letech zavezena stavebními odpady a zanikla. Název K Celinám byl vytvořen uměle, neboť celiny se tady nikdy nenacházely.

K Cementárně. Komunikace názvem vyjadřuje směr ulice k cementárně Radotín. Je to frekventovaná komunikace s průjezdem nákladní dopravy a navazující komunikací na komunikaci Pod Lochkovem.

K Lahovské. Pojmenování vyjadřuje směr ulice k osadě Lahovská.Dřívější název Požárníků. Opět přejmenování v roce 1974 po připojení Lochkova ku Praze.

Ke Slivenci.Hlavní ulice obce je pojmenovaná podle svého směru k obci Slivenec. Původní název slivenecká měla ulice již před rokem 1927, oficiálně byla takto pojmenovaná v roce 1931. Přejmenování opět po připojení ku Praze.

K Úvozu. Pojmenování vyjadřuje směr ulice, která se nachází v úvozu mezi dříve existujícími dvěma vinicemi. Dřívější název Za kovárnou vycházel z polohy ulice za kovárnou.Opět přejmenování po roce 1974.

Na Dražkách. Ulice nese starý původní název, úředně zavedený v 70.letech minulého století. Ulice vede do nezastavěných oblastí. Název lze pravděpodobně odvodit dle slova dražky-malé drahy. Slovo draha znamenalo úhory, neobdělané půdy. Do neobdělaných  polností pod vodní nádrží směřuje ulice dodnes.

Na Písku. Obousměrná místní komunikace relativně rovinné nivelety, je pojmenovaná podle charakteru půdy, která je rovněž v místě písčitá, možní, že zde byla v historické minulosti i otevřená pískovna. Dřívější název Na pískách byl zrušen též po připojení Lochkova ku Praze.

Na Selském. V těchto místech se nacházela v jižním svahu pole sedláků a z toho vychází název ulice. Dřívější název Souběžná vycházel z polohy ulice rovnoběžně vedenými okolními komunikacemi. Opět přejmenovaná po r.1974.

Nad Vsí.Název vycházel z polohy ulice situované v horní partii sídla nad původní zástavbou obce. Dřívější název Nad louží vycházel z přírodní danosti, ! louže“ se nachází dodneška. Též přejmenování po r. 1974.

Pod Lochkovem. Frekventovaná ulice II. Třídy. Je pojmenovaná podle své polohy, byť je  vedena i výškově nad uvedenou obcí. Pojmenována byla po svém vzniku a zprovoznění roku 1993.

Pod Vrchem. Ulice s původním názvem Na Výsluní byla přejmenována po r. 1974. Oba názvy byly použity podle polohy ulice. V zimě nesjízdná.

U Sladovny. Ulice pojmenovaná podle své polohy u bývalé sladovny. Dřívější název Sportovní. Ulice vznikla v době, kdy bylo v těchto místech vybudováno v akci  Z sportovní hřiště. Též po připojení k Praze přejmenována.

U Sušičky. Pojmenovaná podle stavby uvedeného účelu, nachází se u bývalé sušičky švestek. Původní název Zahradní vycházel rovněž z její tehdejší polohy. Přejmenování též po r. 1974.

V Oudolku. Ulice původně cesta pojmenovaná podle své polohy v malém údolí byla dříve  nazývaná Ořechová.

Za Chalupami. Pojmenování ulice bylo odvozeno z okrajové polohy zástavby. Dřívější název U vodojemu do r. 1974 vyjadřoval její polohu u vodojemu.

Za Ovčínem. Původně se nazývala Radotínská, protože směřuje do Radotína. Po r. 1974 byla přejmenovaná. Ulice leží v místech, kde se do konce 19.století nacházel ovčín.

Tři ulice bezejmenné, a to spojnice z ulice Za Ovčínem k budově úřadu, spojnice K Lahovské a objízdná komunikace u pole nad Zabilanskými na ulici Ke Slivenci, a spojnice Cementářské a na ulici Na Dražkách u čistírny odpadních vod.

 

Zveřejněno: 20.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout