Vodní toky

Na území katastrálního území Lochkov leží dva vodní toky.

Lochkovský potok je levostranným přítokem Radotínského potoka. Celková jeho délka je 1, 260 km. Je ve vlastnictví hlavního města Prahy, jeho provozovatelem jsou Lesy hl.m. Prahy. Potok vytéká z malé vodní nádrže v centru Městské části, v horním úseku je zatrubněn. Je současně recipientem dešťových vod, odtékajících ze stávající zástavby a vyčištěných splaškových vod z místní ČOV. Na potoce v údolí pod Lochkovem je umístěna v km cca 1,090 retenční nádrž, vybudovaná pro zachycení dešťových vod komunikačního systému. Provozovatelem nádrže je TSK. V současné době slouží k chovu kachen divokých.

Jižní část odvodňuje méně významný vodní tok – Skalní potok, je drobnou vodotečí, která pramení v horní části Slavičího údolí. Z mokřiny se stává drobným tokem bez stálého koryta, mokřina pokračuje  nezpevněným korytem v údolí po okraji lesa až k zástavbě kolem ulice Slavičí, kterou míjí u oplocení. Při ulici V Edenu je kanalizován. Je  levostranným přítokem Radotínského potoka. Celková délka je 1,50 km. Správcem je MHMP, provozovatelem Lesy hl.m. Prahy.

Zveřejněno: 20.05.2005 –Administrátor Admin ; Přečteno
Vytisknout